+32 (0)476 36 39 63
info@albatrosaanzee.be

Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

 1. Deze factuur heeft betrekking op de huur van een perceel voor een openluchtrecreatief verblijf op een terrein voor openluchtcreatieve verblijven. Alle door de overheid opgelegde verplichtingen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van een dergelijk terrein moeten door de huurder worden nageleefd.
 2. De huur van het perceel met een duurtijd van 1 kalenderjaar wordt automatisch verlengd voor een zelfde periode tenzij één der partijen deze per aangetekend schrijven opzegt uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar.
 3. De huur van het perceel in kwestie is gekoppeld aan de voorwaarden die werden opgenomen in de geschreven overeenkomst m.b.t. de huur van een perceel voor een openluchtrecreatief en de daaraan gekoppelde bijdragen, waarvan de huurder erkent kennis te hebben genomen.
 4. De jaar- of seizoensprijs is ondeelbaar en moet voor het eerst bij de ingebruikname van de kampeerplaats voor het lopende kalenderjaar betaald worden en verder bij verlenging tegen de vervaldatum van de betreffende factuur.
  Facturen kunnen uitsluitend via aangetekende zending schriftelijk en omstandig gemotiveerd geprotesteerd worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.
  Bij niet- of onvolledige betaling tegen vernoemde datum is er. van rechtswege en zonder enige aanmaning. een intrest verschuldigd à rato van 12% per jaar op het nog verschuldigde bedrag 15% van het alsnog openstaande verschuldigde saldo, en dit met een minimumbedrag van 125.00 euro. zal supplementair worden aangerekend als zijnde forfaitaire schadevergoeding.
 5. Bij niet- of onvolledige betaling zal door de verhuurder-uitbater het retentierecht worden toegepast. In dit geval is er door de huurder geen enkel verhaal mogelijk, in geval van schade aan het ingehouden goed naar aanleiding van de uitoefening van het retentierecht.
 6. Ingeval van niet- of onvolledige betaling binnen een termijn van 2 maand na de vervaldatum van de factuur, is de verhuurder-uitbater gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling, om het verblijf van het perceel te ontruimen. Hierbij komen de gebruiksrechten van de huurder op het perceel in kwestie volledig te vervallen. Alle kosten die met de verwijdering gepaard gaan evenals de stallingskasten vallen ten laste van de eigenaar van het verblijf in kwestie.
  Ingeval van niet- of onvolledige betaling is de uitbater tevens gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen, na een aangetekende ingebrekestelling, om de toegangscode van het slagboomsysteem te blokkeren.
 7. Alle taksen en belastingen door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of andere instanties, nu of later aan het gehuurde opgelegd, nemen de huurders volledig op zich. Dit betekent ook dat de huurders instaan voor het vereffenen van de onroerende voorheffing.
 8. Ingeval facturen m.b.t. verbruik van elektriciteit en water of aansluiting op het kabeltelevisienet niet voor de vervaldatum betaald worden, heeft de verhuurder-uitbater het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling, deze aansluitingen te ontkoppelen.
 9. Ingeval van enig geschil wordt toepassing gemaakt van het Belgisch recht en zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar het terrein is gelegen, bevoegd.
 10. Geen vervreemding zelfs niet te kostelozen titel, of overdracht van het openluchtrecreatief verblijf, mag plaatsvinden voor zover het de bedoeling zou zijn dat het verblijf op het perceel blijft staan, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder-uitbater. Elke inbreuk op dit artikel heeft de onmiddelijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst met betrekking tot de huur/verhuur van het perceel tot gevolg. Bij gebrek aan vernoemde schriftelijke toestemming is de verkoop of de overdracht van het openluchtrecreatief verblijf aan de verhuurder-uitbater niet tegenstelbaar en worden de ondertekenaars van huidige overeenkomst nog steeds als huurders aanzien.